Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

GRASPO CZ, a.s.

se sídlem Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín

identifikační číslo: 25586092

zapsané v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3174 (dále jen „Zhotovitel“).

Aktuální znění Všeobecných podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) je k dispozici na internetové adrese www.graspo.com. Veškeré Smluvní vztahy Zhotovitele stejně jako dodávky, plnění a nabídky Zhotovitele se realizují výlučně na základě těchto obchodních podmínek. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je Zhotovitel písemně potvrdí. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Zhotovitele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé vsouvislosti nebo na základě smlouvy podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“). Tyto obchodní podmínky se vztahují také na předsmluvní činnost, tedy na jednání o uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel a Objednatel v textu dále také jako „smluvní strany“.  Smluvní strany mezi sebou uzavírají zpravidla smlouvu o dílo nebo také kupní smlouvu. Tyto obchodní podmínky se tak analogicky použijí také na Smluvní vztahy uzavřené na základě kupní smlouvy.

1.2. Dílo:

Na základě uzavřeného Smluvního vztahu dle čl. 3 těchto obchodních podmínek se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, riziko a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli cenu Díla, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v Potvrzení objednávky dle bodu 3 těchto obchodních podmínek. Konkrétní specifikaci Díla obsahuje Smlouva či Potvrzení objednávky. Předmětem Díla je zpravidla výroba polygrafických výrobků, periodických a neperiodických tiskovin a poskytování polygrafických služeb (příprava pro tisk). 

1.3. Objednatel se považuje za podnikatele v případě, že se jedná o právnickou osobu, dále v případě, že je Objednatelem fyzická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.4. V případě, že je Objednatel podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vztahující se na podnikatele.

1.5. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít Smluvní vztah, zejména s osobami, které již dříve porušily obchodní podmínky, smlouvu nebo jinak poškodily Zhotovitele.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého Potvrzení objednávky nebo Smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu obchodních podmínek do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad textu obchodních podmínek v českém jazyce. 

2. POUŽITÉ TERMÍNY

2.1. „Technickou specifikací“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí informace specifikující konkrétní produkt pro účely výroby, a to ve standardizovaném formátu.

2.2. „Technickou specifikací s chybným zadáním“ se rozumí taková vada dodaných informací a parametrů v technické specifikaci, která by měla při jejich aplikaci za následek, že výsledek tisku a knihařských prací by zcela zjevně neodpovídal požadavkům Objednatele.

2.3. „Produktem“ se rozumí jakýkoliv polygrafický výrobek, který je výsledkem podnikatelské činnosti Zhotovitele.

2.4. „Zakázkou“ či „Dílem“ se rozumí zhotovení konkrétního Produktu podle Technické specifikace obsažené v Potvrzení objednávky nebo Smlouvy.

3. OBJEDNÁVKA OBJEDNATELE A VZNIK SMLOUVY

3.1. „Poptávka“- Každá Poptávka Objednatele, představuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku, a to konkrétně nejčastěji smlouvy o dílo. Poptávka je Zhotoviteli zpravidla adresována (doručována) elektronicky (E-mailem) na kontaktní adresu Zhotovitele.

3.2. „Nabídka“ - Na základě Poptávky Objednatele je Objednateli ze strany Zhotovitele učiněna nezávazná písemná Nabídka.

3.3. „Objednávka“ - V případě souhlasu Objednatele s touto Nabídkou, zašle Objednavatel Zhotoviteli již závaznou Objednávku.

3.4. „Potvrzení objednávky“ – V případě akceptace Objednávky ze strany Zhotovitele, je Zhotovitelem vyhotoveno Potvrzení objednávky nebo Smlouva, kde mohou být ještě upřesněny parametry dané zakázky, kdy toto Potvrzení objednávky nebo Smlouvu odešle Objednateli k odsouhlasení.

3.5. „Odsouhlasení Potvrzení objednávky nebo Smlouvy ze strany Objednatele“ - Potvrzení objednávky nebo Smlouvu je Objednatel povinen neprodleně odsouhlasit. Obsah Potvrzení objednávky nebo Smlouvy je pro obě smluvní strany zcela závazný až od okamžiku odsouhlasení oběma smluvními stranami. K odsouhlasení Potvrzení objednávky ze strany Objednatele postačuje prosté elektronické, faxové nebo písemné sdělení Objednatele doručené Zhotoviteli, jehož obsahem je Potvrzení objednávky (např. odpověď Objednatele E-mailem, že souhlasí s obsahem Potvrzení Objednávky nebo Smlouvy), kdy přílohou takového písemného sdělení musí být elektronický scan (kopie) Potvrzení Objednávky nebo Smlouvy opatřené podpisem Objednatele. Není-li lhůta pro akceptaci Potvrzení objednávky Zhotovitelem výslovně uvedena, činí nejvýše 2 pracovní dny ode dne odeslání. Souhlas včetně podepsaného Potvrzení objednávky nebo Smlouvy ve stanovené lhůtě Objednatel zašle zpět na kontaktní E-mailovou adresu Zhotovitele.

3.6. Poptávka Objednatele a nezávazná Nabídka ze strany Zhotovitele jsou považovány pouze za předsmluvní jednání, které nemá vůči stranám právní účinky.

3.7. K uzavření Smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem dochází v těchto případech:

3.7.1. Doručením souhlasu (akceptace) Objednatele s obsahem Potvrzení objednávky včetně elektronického scanu (kopie) Potvrzení objednávky opatřené podpisem Objednatele,

3.7.2. Zahájením faktické realizace výroby Díla Zhotovitelem, a to na základě obsahu objednávky Objednatele dle 3.3., ke které nemá Zhotovitel výhrady, nebo

3.7.3. Podpisem písemné smlouvy oběma smluvními stranami. 

3.8. Potvrzení objednávky nebo Smlouva určuje předmět zakázky a obsahuje zpravidla níže uvedené parametry: údaje o Objednateli, údaje o Zhotoviteli, název Díla, technická specifikace Díla, cenové ujednání o způsobu určení ceny Díla, platební podmínky, uvedení kontaktní osoby včetně spojení na kontaktní osobu, termín předání výrobních podkladů ze strany Objednatele, termín dodání Díla, expediční místo aj.

3.9. Vztah mezi zkratkami standardizovaného formátu papíru např. A4, B5 a metrickými hodnotami je definován v ČSN EN ISO 217 (500041). Zkratky druhů vazeb u požadavků na vazbu, např. V2, V8, jsou používány dle ČSN ISO 14416 (010142). Veškeré případné změny a doplnění zakázky nad rámec Potvrzení objednávky nebo Smlouvy jsou možné pouze na základě písemného schválení Zhotovitele a s ohledem na čl. 11 odst. 2 těchto obchodních podmínek. Změny a doplnění jsou platné až teprve okamžikem doručení písemného Potvrzení změn a doplnění ze strany Zhotovitele na elektronickou adresu Objednatele souladně s postupem dle bodu 3.2.

3.10. Zhotovitel není v prodlení s provedením Díla, jestliže Objednatel nesplní své závazky vůči Zhotoviteli, zejména nedodrží-li povinnosti uvedené v článcích 4, 5, 6, 7, 10, 11 těchto obchodních podmínek a povinnosti určené v Potvrzení objednávky či Smlouvě. V takovém případě nejsou dodací termíny uvedené v Potvrzení objednávky nebo Smlouvě pro Zhotovitele závazné a Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo v termínu dle svých aktuálních výrobních kapacit.

Uzavřením Smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle tohoto odstavce obchodních podmínek vzniká právně závazkový vztah.

4. PODMÍNKY PRO STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1. V případě, že budou Objednatelem změněny původně objednané technické parametry již odsouhlasené v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě, nebo pokud objednatel takovou v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě odsouhlasenou objednávku stornuje částečně nebo úplně, a toto se stane ve lhůtě do 8 kalendářních týdnů před začátkem výroby Díla, je povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli storno poplatek za zrušení či změnu v Objednávce ve výši 20 % z celkové hodnoty Díla vyplývající z Potvrzení objednávky nebo Smlouvy a také uhradit náklady, které již byly na realizaci Díla Zhotovitelem účelně vynaloženy. 

4.2. V případě, že budou Objednatelem změněny technické parametry původního již odsouhlaseného Potvrzení objednávky nebo Smlouvy, nebo pokud Objednatel takové odsouhlasené Potvrzení objednávky nebo Smlouvu stornuje částečně nebo úplně ve lhůtě kratší než 8 kalendářních týdnů před začátkem výroby Díla, je povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli storno poplatek za zrušení nebo změnu Objednávky ve výši 40 % z celkové hodnoty Díla vyplývající z Potvrzení objednávky nebo Smlouvy a také uhradit náklady, které již byly na realizaci Díla Zhotovitelem účelně vynaloženy.

4.3. V případě, že budou Objednatelem změněny technické parametry původního již odsouhlaseného Potvrzení objednávky nebo Smlouvy nebo pokud Objednatel takovou odsouhlasenou Objednávku stornuje částečně nebo úplně ve lhůtě kratší než 1 kalendářní týden před začátkem výroby Díla, je povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli storno poplatek za zrušení nebo změnu objednávky ve výši 80 % z celkové hodnoty Díla vyplývající z Potvrzení objednávky nebo Smlouvy.

4.4. Storno poplatek je Objednatel povinen zaplatit na základě doručené Zhotovitelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dní. 

4.5. V případě, že se dostane Objednatel do prodlení s platbou faktury na storno poplatek, je Zhotovitel oprávněn účtovat počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celého vyúčtovaného storno poplatku smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazeného storno poplatku za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení.

5. ZKOUŠKY A NÁVRHY

5.1. Pokud nebude ujednáno jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na provedení zkoušek a vytvoření návrhů, a to i když zakázka nebyla realizována.

6. VÝROBNÍ PODKLADY

6.1. „Výrobní podklady“ jsou určené Objednatelem pro výrobu Díla a Objednatel je povinen je Zhotoviteli pro účely výroby poskytnout, a to v termínu sjednaném smluvními stranami v Potvrzení objednávky nebo Smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.2. Výrobní podklady musí být předány Zhotoviteli v kvalitě umožňující přípravu a realizaci výroby, jinak nebudou výrobní podklady Zhotovitelem akceptovány k dalšímu zpracování. Výrobní podklady ve špatné kvalitě je Zhotovitel oprávněn odmítnout.

6.3. Objednatel nebo jím pověřený dodavatel tiskových podkladů je odpovědný za dodání podkladů dle obecně závazných polygrafických standardů ISO 12647-2, FOGRA 51 a FOGRA 52, které zhotovitel zveřejnil na webové adrese https://www.graspo.com/manual/technologie-graficke-vyroby (dále jen jako „manuál Technologie grafické výroby“). V případě nedodržení závazných standardů dle manuálu Technologie grafické výroby nenese zhotovitel odpovědnost za případné chyby a s tím spojené vzniklé vícenáklady. 

6.4. V případě, že Objednatel předá Zhotoviteli výrobní podklady opožděně oproti termínu, který byl stanoven v Potvrzení objednávky nebo Smlouvě nebo pokud Objednatel předá výrobní podklady Zhotoviteli ve špatné kvalitě, není možné zaručit Objednateli výrobu a dodání Díla dle původních smluvených termínů podle Potvrzení objednávky nebo Smlouvy. Na vznik takové situace je Zhotovitel povinen Objednatele upozornit. Zhotovitel má v takovém případě právo zahájit výrobu podle svých aktuálních kapacitních možností ve výrobě. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v realizaci zakázky teprve až poté, co mu budou Objednatelem doručeny řádné a úplné výrobní podklady. Pokud s ohledem na aktuální kapacitní možnosti ve výrobě Zhotovitele dojde k posunu termínu výroby Díla, a tudíž i k posunutí termínu dodání, bude Zhotovitel Objednatele o novém termínu dodání informovat.

6.5. V případě, kdy Objednatel předá Zhotoviteli výrobní podklady opožděně oproti termínu v Potvrzení objednávky či Smlouvě nebo předá Zhotoviteli výrobní podklady ve špatné kvalitě, je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat náklady za prostoje výroby, které mu v důsledku této skutečnosti vznikly (jako např. náklady spojené se změnou plánu výroby Zhotovitele).

6.6. Zhotovitel není povinen kontrolovat obsah Objednatelem dodaných výrobních podkladů. Vícenáklady (např. vyměněné stránky) budou vyúčtovány Objednateli dle nákladnosti. Závaznou normou barevnosti pro hodnoty CMYK je pro Zhotovitele digitální certifikovaný nátisk Zhotovitele. Závaznou normou pro přímé barvy PANTONE nebo HKS jsou „CIE Lab“ hodnoty a přípustná odchylka od těchto hodnot je ΔE (delta E) do maximální výše 5.

6.7. Zhotovitel neodpovídá za žádné formální chyby ve výrobních podkladech, které obdrží od Objednatele. Pokud však sám ze své iniciativy odhalí ve výrobních podkladech formální chyby a upozorní na ně Objednatele, je oprávněn výrobu pozdržet a je povinen pokračovat ve výrobě až na základě výslovného písemného prohlášení Objednatele, zda má pokračovat ve výrobě i s avizovanými formálními chybami nebo zda má vyčkat na opravu zjištěných formálních chyb ze strany Objednatele. Zhotovitel je oprávněn v takové situaci, kdy dojde k pozdržení výroby posunout termín dodání Díla dle svých aktuálních kapacitních možností ve výrobě. O novém termínu dodání Díla informuje Objednatele. Pokud bude pokračováno ve výrobě i se zjištěnými formálními chybami ve výrobních podkladech a tato skutečnost bude mít vliv na kvalitu výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako nekvalitní plnění ze strany Zhotovitele. Dále je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli vzniklé náklady spojené s případnými změnami výrobních podkladů a jejich opětovným zpracováním Zhotovitelem.

6.8. Dodá-li Objednatel Zhotoviteli výrobní podklady, odpovídá Objednatel za to, že Zhotovitel zhotovením díla (tiskem a případnou distribucí) neporuší chráněná práva třetích osob ve vztahu k autorskému nebo průmyslovému právu nebo k jinému právu duševního vlastnictví. Poruší-li Objednatel tuto povinnost, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou újmu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá Objednatel za újmu, kterou tímto způsobí Zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod, např. poškozením dobré pověsti atd., či jiných škodlivých následků.

6.9. Za cizí data, datové nosiče, makety a jiné předměty, které si po realizaci zakázky Objednatel nevyžádá vrátit zpět, nepřebírá Zhotovitel žádnou odpovědnost. Není povinností Zhotovitele, aby uchovával po provedení zakázky tiskoviny, podklady pro tisk, výrobní podklady, datové nosiče Objednatele atd., ledaže to bylo s Objednatelem ujednáno zvlášť.

6.10. Návod na přípravu výrobních podkladů pro zpracování na CTP je Objednateli k dispozici ke stažení na webových stránkách www.graspo.com, popřípadě může být Objednateli poskytnuta podpora na telefonu či prostřednictvím kontaktního E-mailu Zhotovitele.

6.11. Výrobní podklady jsou považovány za dodané Zhotoviteli okamžikem, kdy je Objednatel doručí do sídla společnosti podle technické specifikace a v rozsahu uvedeném v Potvrzení objednávky či Smlouvě na jednom z níže uvedených nosičů informací –CD-R/RW, ZIP 100/250, DVD-R/RW, USB-Flash disk, popřípadě po předchozí domluvě i na jiném nosiči. Objednatel má možnost dodat společnosti výrobní podklady také i přes ftp-server. Pokud je k dodání výrobních podkladů používán server Zhotovitele, je nutné si vyžádat přístupová hesla. Při použití jiného serveru, než který provozuje Zhotovitel, musí Objednatel umožnit Zhotoviteli stažení těchto výrobních podkladů. Takové výrobní podklady jsou pak považovány za doručené okamžikem, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele informaci o uložení výrobních podkladů na daný ftp-server, data budou dostupná ke stažení a pro další účely zpracovatelná.

7. ODSOUHLASENÍ TISKU A PRŮBĚH VÝROBY

7.1. Pokud budou výrobní podklady odpovídat všem parametrům, nebudou obsahovat chyby a budou Zhotoviteli Objednatelem dodány v termínech smluvených v Potvrzení objednávky či Smlouvě, zahájí Zhotovitel výrobu zakázky dle termínu uvedeného v Potvrzení objednávky či Smlouvě.

7.2. V případě, že v Potvrzení objednávky či Smlouvě bylo dohodnuto, že Objednateli bude umožněna jeho osobní přítomnost při výrobě Díla (schvalování náhledů apod.), vyrozumí jej Zhotovitel o zahájení dané výrobní operace v přiměřeném předstihu a Objednatel se je v takovém termínu povinen dostavit včas do sídla Zhotovitele. V rámci výroby Objednatel zkontrolovaný dílčí produkt podepíše. Parametry odsouhlaseného a podepsaného dílčího produktu jsou pro další výrobu Díla závazné. Pokud se Objednatel ve stanoveném termínu dle výzvy k výrobě Díla nedostaví, může Zhotovitel zahájit výrobu Díla bez jeho přítomnosti, nedohodnou-li se jinak. V případě, že se Objednatel k výrobě na výzvu nedostaví včas dle dohody, avšak dostaví se s přiměřeným zpožděním (max. v řádu několika hodin), je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli náklady na čekání a prostoj výrobního stroje Zhotovitele. V případě, že se Objednatel nedostaví k výrobě ve stanoveném termínu a čase vůbec a ani nevydá souhlas k zahájení výroby bez jeho přítomnosti, Zhotovitel vůbec nemůže zahájit odpovídající výrobní operaci a na základě této skutečnosti je oprávněn posunout Termín výroby, dokončení díla a expedice podle svých aktuálních výrobních kapacit a fakturovat Objednateli náklady na čekání stroje. O novém termínu zahájení výroby Díla a termínu dodání Díla v takovém případě informuje Objednatele.

7.3. V případě, že v Potvrzení objednávky nebo Smlouvě bylo smluvními stranami výslovně dohodnuto, že Objednatel předem odsouhlasí plotrový výjezd nebo náhledová data tiskového archu, je povinen takto učinit ve Zhotovitelem písemně stanovené lhůtě. Toto odsouhlasení ze strany Objednatele může být učiněno i prostřednictvím E-mailu. V případě, že nedojde ke schválení ze strany Objednatele ve stanovené lhůtě, nemůže Zhotovitel garantovat Objednateli smluvený termín dodání a může posunout Termín výroby a dokončení Díla podle svých aktuálních výrobních kapacit.

7.4. Pokud až při výrobě zakázky vyjde najevo, že výrobní podklady dodané Zhotoviteli jsou pro účely výroby ve špatné kvalitě nebo jsou chybné, Zhotovitel na takovou situaci Objednatele ihned upozorní a Objednatel je povinen provést opravu chybných výrobních podkladů bezodkladně. Pokud Objednatel opravu neprovede bezodkladně, není Zhotovitel vázán dohodnutým termínem dodání Díla dle Potvrzení objednávky či Smlouvy a je oprávněn posunout termín dodání Díla dle svých aktuálních kapacitních možností ve výrobě. O novém termínu dodání Díla v takovém případě informuje Objednatele.

7.5. Za neodhalené chyby ve výrobních podkladech, které se projeví vadností produktu Zhotovitel neodpovídá a jejich neodhalení není pochybením Zhotovitele.

7.6. V případě, že Objednatel písemně schválí barevnost Díla u tiskového stroje ve výrobě, nemůže být barevnost Díla předmětem reklamace. V ostatních případech je pro odsouhlasení barevnosti pro hodnoty CMYK závazný certifikovaný digitální nátisk Zhotovitele. Závaznou normou pro přímé barvy PANTONE nebo HKS jsou „CIE Lab“ hodnoty a přípustná odchylka od těchto hodnot je ΔE (delta E) do maximální výše 5.

7.7. V případě, že Objednatel v průběhu výroby Díla zjistí, že produkt neodpovídá jeho představám, ale není v rozporu s Potvrzením objednávky či Smlouvou, může výrobu produktu v jakékoliv výrobní fázi zastavit a požadovat změnu parametrů produktu, popřípadě i novou výrobu produktu. V tomto případě však hradí Objednatel všechny s tím spojené vícenáklady a Zhotovitel je oprávněn posunout termín dodání Díla dle svých aktuálních kapacitních možností ve výrobě. O novém termínu dodání Díla informuje Objednatele.

7.8. U zakázek spočívajících v knihařském zpracování dodaných vytištěných archů je Objednatel povinen vyznačit na knihařských složkách hřbetní znaménka, která umožní Zhotoviteli kontrolu správné posloupnosti archů. Nebudou-li na dodaných výrobních podkladech hřbetní znaménka vyznačena, Zhotovitel neodpovídá za výrobu zmetkových kusů. Takové zmetkové kusy jsou v případě absence vyznačení hřbetních znamének u výrobních pokladů považovány za řádnou dodávku. Na absenci hřbetních znamének není Zhotovitel povinen Objednatele upozorňovat. 

7.9. Objednatel je vždy povinen dodat ke knihařskému zpracování maketu pro ukázku řazení stran po sobě jdoucích z důvodu vyloučení chyby špatného seřazení stran Zhotovitelem. V případě mutací je nutná maketa na každou mutaci zvlášť.

7.10. V případě, že Zhotovitel provádí knihařské zpracování Objednatelem dodaných archů a obálek (potahů), musí Objednatelem dodané archy i obálky (potahy) obsahovat ořezové značky s 3 mm spadávkou. Spadávkou se rozumí přesah dokumentu určeného protisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. V případě, že dodaný materiál takovým požadavkům nevyhovuje, neodpovídá Zhotovitel za vady knihařského zpracování tím způsobené.

8. ZVÝŠENÁ NEBO SNÍŽENÁ DODÁVKA –TOLERANČNÍ ODCHYLKA

8.1. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn dodat Dílo i v nadnákladu nebo podnákladu oproti Potvrzení objednávky či Smlouvě. Maximálními tolerančními odchylkami, které je Objednatel povinen akceptovat jsou odchylky: +/-5 % ze sjednaného nákladu dle Potvrzení objednávky či Smlouvy. Objednatel je povinen podnáklad nebo nadnáklad převzít a Dílo je považováno v případě dodržení zde uvedené toleranční odchylky, za řádně dodané. Zúčtování poté proběhne dle skutečně dodaného množství za sjednanou cenu Vyplývající z Potvrzení objednávky nebo Smlouvy.

8.2. Pokud Objednatel výslovně vyloučí u počtu objednaných kusů (dále jen „náklad“) v Potvrzení objednávky či ve Smlouvě možnost uplatnění mínusové množstevní toleranční odchylky (tedy vyloučí možnost dodání menšího nákladu, než je dohodnuto), má Zhotovitel právo dodat Objednateli Dílo v nákladu převyšujícím objednaný náklad až o 10 %. Objednatel je povinen takový nadnáklad převzít a zaplatit za kompletní dodávku včetně nadnákladu cenu dle skutečně dodaného množství.

9. PORUCHY VE VÝROBĚ

9.1. Poruchy ve vlastní výrobě Zhotovitele a takové přerušení provozu, na kterých je závislá realizace zakázky a které jsou způsobeny vyšší mocí, jako je válka, nedostatek energií, sabotáž, stávky a výluky, přírodní katastrofy apod., nebo jsou důsledkem jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, jako např. potíže při obstarávání materiálu, havárie strojů, nedostatek dopravních prostředků atd., umožňují nedodržení sjednaných dodacích termínů a cen. Tímto způsobem nastalé překročení dodací lhůty neopravňuje Objednatele, aby odstoupil od smlouvy nebo aby činil dodavatele odpovědného za vzniklou škodu. Pokud by bylo natrvalo zabráněno poskytnutí plnění, je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět. Nároky na náhradu škody jsou rovněž vyloučeny. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat o skutečnosti, že nastaly výše uvedené okolnosti.

10. DODÁNÍ ZHOTOVENÉHO DÍLA

10.1. V případě, že si smluvní strany v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě ujednají, že dopravu zhotoveného Díla do místa dodání zajistí Zhotovitel, řídí se pravidla dodání doložkou INCOTERMS 2010, DAP. Objednatel je povinen přímo již v Potvrzení objednávky či Smlouvě nebo nejpozději do 7 pracovních dnů před expedicí sdělit Zhotoviteli Expediční specifikaci, kde detailně specifikuje přesné přepravní dispozice pro dodání Díla (přesné adresy, místa dodání, upozorní na možné komplikace a omezení při dopravě, uvede telefonní kontakty na osoby, které budou zakázku přebírat a jejich jména) nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že dopravu zajišťuje Zhotovitel, je povinen sjednat s dopravcem přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou Díla. Tyto náklady poté Zhotovitel přefakturuje Objednateli. Doručením Expediční specifikace Zhotoviteli vyslovuje Objednatel souhlas s tím, že náklady na dopravu budou Objednateli fakturovány.

10.2. Zajišťuje-li dle domluvy dopravu díla Zhotovitel, je Objednatel povinen určit expediční místo také s ohledem na možnosti příjezdu na expediční místo. O případných komplikacích s dopravou na expediční místo je povinen Zhotovitele předem upozornit v dostatečném časovém předstihu. V případě, že není možné z důvodů špatné dopravní dostupnosti přijet až na uvedené expediční místo, je místem dodání dopravcem stanovené nejbližší dosažitelné místo. Dopravce ideálně přijede přímo na uvedené expediční místo, vykládku zboží si však již zajišťuje přímo Objednatel, pokud není stanoveno jinak. Dopravce nákladový prostor pouze zpřístupní pro možnost vykládky Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při předání a převzetí Díla v místě dodání maximální součinnost. V případě neposkytnutí maximální součinnosti je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí součinnosti vznikly.

10.3. Předáním a převzetím Díla, není-li mezi stranami sjednáno jinak, se v případě, že dopravu zajišťuje Zhotovitel, považuje okamžik dodání Díla do místa dle Expediční specifikace. O předání a převzetí Díla smluvní strany sepíší a podepíší dodací list ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno připadne Objednateli a jedno Zhotoviteli (event. jeho dopravci). V případě, že Zhotovitel zajišťuje dopravu prostřednictvím kurýrních dopravních služeb, potvrdí Objednatel doručení a převzetí Díla jednostranně na dodacím listě vyhotoveným kurýrní službou.

10.4. Pokud Objednatel nepředloží Zhotoviteli Expediční specifikaci a nesdělí způsob vykládky Díla v souladu s bodem 10.1. a 10.2. tohoto článku, nebo pokud Objednatel nepřevezme Dílo v dohodnutém místě dodání, bude Dílo uschováno v prostorách sídla Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli poplatek za uskladnění jeho Díla, kdy za každý den uskladnění od data prodlení se splněním povinnosti Objednatele mu bude účtován poplatek ve výši 10 Kč za uskladněnou paletu a den.  V případě, že si Objednatel Dílo nepřevezme ani přes opakovanou písemnou výzvu, je Zhotovitel oprávněn Dílo prodat. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn si započíst na výtěžek cenu Díla a náklady spojené s uskladněním a prodejem Díla.

10.5. V případě, že si smluvní strany v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě ujednají, že dopravu zhotoveného Díla zajistí Objednatel, řídí se pravidla dodání doložkou INCOTERMS 2010, EXW. Objednatel si je v takovém případě povinen Dílo vyzvednout v sídle Zhotovitele v domluveném termínu dokončení Díla, který je uveden. v Potvrzení objednávky či ve Smlouvě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že si dokončené Dílo Objednatel ve stanoveném termínu nevyzvedne, je Objednatel v prodlení s převzetím Díla. V takovém případě není Zhotovitel v prodlení s řádným a včasným dodáním Díla a dále je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli poplatek za uskladnění jeho Díla, kdy za každý den uskladnění od data prodlení se splněním povinnosti Objednatele mu bude účtován poplatek ve výši 10 Kč za uskladněnou paletu a den.  V případě, že si dopravu Díla od Zhotovitele zajišťuje Objednatel sám nebo si dopravu zajišťuje Objednatel prostřednictvím svého dopravce, je Zhotovitel odpovědný za zboží pouze do okamžiku, kdy si Dílo převezme v jeho sídle Objednatel nebo jeho dopravce. Převzetím Díla Objednatel/dopravce Objednatele potvrzuje, že Dílo bylo převzato  v pořádku a bylo řádně zabaleno. Za způsob nakládky Díla Zhotovitel neručí a způsob nakládky Díla k přepravě je plně v kompetenci Objednatele.

10.6. V případě, že Objednatel odmítne potvrdit Zhotoviteli převzetí Díla na dodacím listě, je Zhotovitel oprávněn odmítnout vydání Díla, přičemž Objednatel je v takovém případě v prodlení s jeho převzetím.

10.7. Je-li Objednatelem z důvodů stojících na jeho straně požadováno opětovné doručení Díla, je Zhotovitel oprávněn naúčtovat Objednateli dodatečné přepravní náklady vzniklé tímto opakovaným doručením.

10.8. Zhotovitel je oprávněn plnit dodávku Díla i částečně a Objednatel je povinen částečné plnění ze strany Zhotovitele převzít.

11. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu, která je sjednaná v písemném Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě bez DPH. Případné stanovení daně z přidané hodnoty je účtováno k jednotlivým položkám uvedeným v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě, a to jedním z předem dohodnutých způsobů, případně jejich kombinací:

11.1.1. Úhradou zálohy na cenu Díla na základě požadavku na zálohu v hotovosti nebo bezhotovostně na účet Zhotovitele

11.1.2. Úhradou ceny Díla v hotovosti v sídle Zhotovitele

11.1.3. Úhradou ceny Díla bezhotovostně na účet Zhotovitele

11.2. Změnu specifikace Díla (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti platné Smlouvě nebo Potvrzení objednávky lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny Díla a dalších souvisejících smluvních podmínek, a to jednou z níže uvedených forem:

11.2.1. písemným odsouhlasením prostřednictvím elektronické komunikace (Potvrzení změn)

11.2.2. uzavřením nové Smlouvy nebo Potvrzení objednávky, nebo

11.2.3. uzavřením písemného dodatku k původní Smlouvě nebo Potvrzení objednávky

11.3. Při bezhotovostní úhradě se považuje cena Díla za řádně a včas zaplacenou, bude-li příslušná částka odpovídající vyúčtované výši připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře nejpozději v den uvedené lhůty splatnosti.

11.4. Splatnost vystavené faktury je stanovena na maximálně 14 dnů od data jejího vystavení, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

11.5. Objednatel není oprávněn vůči Zhotoviteli provádět jednostranné zápočty bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. V případě provedení takového jednostranného zápočtu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ. Zaplacením pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody.

11.6. Pokud během trvání Smluvního vztahu dojde ke zhoršení hospodářských poměrů, bonity nebo úvěrového ratingu Objednatele nebo bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením splatné faktury nebo budou-li známy jiné okolnosti, které zpochybní platební schopnost Objednatele nebo ohrozí platbu ze strany Objednatele, je Zhotovitel oprávněn učinit tato opatření:

11.6.1. Nevydat Dílo nebo jeho část, pokud není uhrazena faktura za předcházející Dílo nebo zálohová faktura za aktuálně prováděné Dílo,

11.6.2. Nepotvrzovat přijaté objednávky,

11.6.3. Již Potvrzené objednávky neplnit,

11.6.4. Přerušit výrobu Díla,

11.6.5. Požadovat zajištění neuhrazené ceny Díla vystavením vlastní směnky,

11.6.6. Zkrátit lhůtu splatnosti,

11.6.7. Zesplatnit existující pohledávky,

11.6.8. Odstoupit od uzavřeného Smluvního vztahu.

11.6.9. Kdyby došlo k zahájení insolvenčního řízení s Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn podmínit provedení zakázek a vydání Díla platbou předem, a to bez jakýchkoliv sankcí či nároků ze strany Objednatele, a to až do doby, kdy mu bude poskytnuta dostatečná jistota odpovídací 100 % dohodnuté ceny Díla. O takovém kroku je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat.

11.7. Objednatel je povinen uhradit cenu Díla včetně případného DPH na bezhotovostní účet Zhotovitele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

11.8. Objednatel udělil uzavřením Smlouvy nebo Potvrzení objednávky Zhotoviteli souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

11.9. Nárůst určujících cen materiálu (např. papíru, tiskových barev, materiálu k vazbě knih atd.) po stanovení ceny Díla v Potvrzení objednávky nebo Smlouvě, ale před vlastním vyúčtováním Díla, opravňuje Zhotovitele, aby zvýšené náklady zohlednil ve vyúčtování Díla pouze v případě nárůstu určujících cen materiálu o více než 3 % oproti cenám materiálu platným v době uzavření Potvrzení objednávky nebo Smlouvy.

11.10. Zhotovitel stanoví, že pokud dojde v době od uzavření Smlouvy/Potvrzení objednávky k posílení kurzu české koruny (CZK) vůči ostatním cizím měnám (euro, dolar, libra) o více jak 1 Kč v porovnání s kurzy zveřejněnými Českou národní bankou k datu uzavření Smlouvy/Potvrzení objednávky, vyhrazuje si Zhotovitel právo k úpravě ceny Díla s ohledem na toto posílení kurzu CZK.

11.11. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu až po úplném zaplacení ceny Díla.

11.12. V případě, že je Objednatel v prodlení s platbou za provedené a vyfakturované Dílo, je Zhotovitel oprávněn účtovat počínaje prvním dnem prodlení se zaplacením až do dne úhrady celé dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH dle faktury za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení.

11.13. Byla-li sjednána mezi Zhotovitelem a Objednatelem sleva z ceny Díla, je její uplatnění přípustné jen tehdy, když Objednatel dostál všem svým povinnostem vyplývajícím ze smluvního poměru a řádně a včas uhradil cenu Díla. V opačném případě ztrácí Objednatel právo slevy a je povinen uhradit celou cenu Díla bez poskytnuté slevy.

11.14. Nedojde-li k úhradě faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu, budou Objednateli doručeny výzvy – upomínky a následně dojde k vymáhání nezaplacených částek. Úroky z prodlení, náklady na upomínky a náklady na vymáhání mohou být Objednateli fakturovány. Objednatel se zavazuje tyto faktury uhradit.

11.15. Objednateli nenáleží právo na zadržení platby.

11.16. V případě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem může Zhotovitel fakturovat i částečné plnění. Objednatel je povinen částečné plnění uhradit.

11.17. Objednatel je povinen zaplatit celou cenu Díla i v případě, že Dílo bylo řádně provedeno a připraveno k předání, ale Objednatel si jej bez právního důvodu nepřevzal (v tomto případě se za den převzetí Díla považuje původní sjednaný termín převzetí).

11.18. Reklamace Díla ze strany Objednatele neopravňují Objednatele k nezaplacení vystavené faktury v řádném termínu.

11.19. V případě, že Objednatel neuhradí do data splatnosti zálohovou fakturu vystavenou Zhotovitelem, Zhotovitel nezačne vůbec zakázku zpracovávat. Pokud Objednatel neuhradí zálohovou fakturu do termínu splatnosti dle faktury, není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel nemůže Objednateli garantovat sjednané dodací lhůty. Zhotovitel v takovém případě stanoví reálný termín dokončení Díla až po datu uhrazení zálohové faktury, a to podle svých aktuálních kapacitních možností ve výrobě.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1. Od Smluvního vztahu uzavřeného v souladu s těmito obchodními podmínkami může Zhotovitel odstoupit:

12.1.1. v případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury za zhotovení Díla nebo se zálohovou platbou oproti termínu splatnosti uvedeného na faktuře, když prodlení bude delší než 30 kalendářních dnů,

12.1.2. pokud Objednatel neposkytuje Zhotoviteli součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, ačkoli byl Zhotovitelem písemně prostřednictvím E-mailu na tuto skutečnost dvakrát upozorněn.

12.2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno na adresu Objednatele.

12.3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončením Smluvního vztahu před splněním závazku má Zhotovitel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených splněním smluvního závazku do doby odstoupení od smlouvy.

13. PRÁVA Z VAD

13.1. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody způsobené tím, že použil k výrobě zakázky Objednatelem dodané výrobní podklady (jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení Díla.)

13.2. V polygrafickém odvětví je obvyklé kolísání kvality díla – barevnosti tisku a následného zpracování, a toto je proto při zhotovení díla Zhotovitelem přípustné v toleranci daných norem.

13.3. Pro postupy ofsetového tisku - nastavení barevnosti platí mezinárodní norma ISO 12647-2 a aktuální reference Fogra. Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih jsou určeny v normě ČSN ISO 11800.

13.4. Reklamace zjevných vad je přípustná pouze při převzetí Díla a musí být vyznačena na dodacím listě nebo potvrzení dopravce o doručení zásilky jako výhrada. Jedná-li se o skrytou vadu, je reklamace přípustná pouze, pokud byla vada Zhotoviteli oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od předání Díla. Nevytkne-li Objednatel vady včas, jeho nárok zaniká.

13.5. Vady části Díla nemohou vést k reklamaci celého Díla.

13.6. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli ke kontrole vadné produkty (minimálně 2 % produktů z celkového dodaného Díla, které obsahují stejnou reklamovanou vadu), dále specifikovat písemně vady, uvést jejich rozsah a svůj požadavek nároku vůči Zhotoviteli. Tuto písemnou specifikaci rozsahu reklamace je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty na E-mail kontaktní osoby, která za Zhotovitele danou zakázku realizovala. Za okamžik řádného uplatnění reklamace se považuje teprve okamžik, kdy je Zhotoviteli doručeno oznámení o uplatnění reklamace a kdy mu byly doručeny vzorky vadných produktů dle tohoto odstavce. Vzorek vadných produktů musí být řádně zabalen a doručen v neporušeném stavu.

13.7. Teprve od data řádného uplatnění reklamace, tedy po doručení oznámení o reklamaci včetně doručení vzorku vadných produktů, je Zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů rozhodnout, zda reklamaci uznává nebo neuznává. O tomto rozhodnutí informuje Zhotovitel Objednatele buď prostřednictvím E-mailu nebo doporučeným psaním.

13.8. Zhotovitel je oprávněn vyřešit uznanou reklamaci buď poskytnutím slevy z ceny Díla, dodatečnou opravou Díla, nebo poskytnutím náhradního plnění. Volba způsobu vyřízení reklamace je na Zhotoviteli. V případě, že rozhodne Zhotovitel o poskytnutí slevy z ceny Díla, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uznání.  V případě, že Zhotovitel rozhodne o vyřízení reklamace formou opravy Díla nebo rozhodnutím o poskytnutí náhradního plnění, vyřídí Zhotovitel takovýmto způsobem reklamaci nejpozději do 90 kalendářních dnů od uznání reklamace.

13.9. Vady, jež se mohou vyskytovat na Díle lze specifikovat takto:

13.9.1. MNOŽSTEVNÍ VADY

13.9.1.1. Za množstevní vady se považuje dodání Díla, kdy dodané množství produktů neodpovídá množství uvedenému v Potvrzení objednávky či ve Smlouvě i po zohlednění povolené toleranční odchylky dle článku 8 těchto obchodních podmínek.

13.9.1.2. Za účelem zjištění, zda dodané Dílo vykazuje množstevní vady, je Objednatel povinen provést kontrolu Díla ihned po jeho převzetí. O zjištěných množstevních vadách je Objednatel povinen provést zápis výhrady přímo na dodacím listě.

13.9.2. KVALITATIVNÍ VADY

13.9.2.1. Pro určení kvalitativních vad je rozhodující, zda má provedené Dílo jakost, kvalitu a vlastnosti podle norem a ukazatelů, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

Za množstevní vady se tak považuje podnáklad Díla, který je vyšší, než je povolená toleranční odchylka

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, V.HRADA VLASTNICTVÍ

14.1. Až do úplného zaplacení sjednané ceny za Dílo zůstává dodané Dílo ve vlastnictví Zhotovitele. Pohledávky z dalšího prodeje Díla, na které se vztahuje výhrada vlastnictví Zhotovitele, platí k zajištění jeho pohledávky jako postoupené.

14.2. Nebezpečí škody na Díle (tedy riziko ztráty a poškození zakázky, ale i závazek nést náklady vztahující se na zakázku) přechází na Objednatele okamžikem dodání zboží dopravci Objednatele nebo jiné osobě jmenované Objednatelem, v případě, že si dopravu zajišťuje přímo Objednatel. V případě, že dopravu zajišťuje Zhotovitel, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele teprve až okamžikem doručení Díla do místa dodání na základě potvrzení Dodacího listu nebo Přepravního listu kurýrní služby.

14.3. Nebezpečí škody na Díle i nebezpečí vzniku možných dalších nákladů přechází na Objednatele i před faktickým dodáním Díla, jestliže Objednatel v rozporu s dohodou smluvních stran nepřevezme Dílo v dohodnutém termínu. K přechodu nebezpečí škody na Díle v takovém případě dochází marným uplynutím domluveného termínu dodání.

14.4. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně Zhotovitele bylo způsobeno jednáním Objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Objednatel povinen.

14.5. Nároky Objednatele na náhradu újmy dle § 2894 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jsou vyloučeny, pokud újma nebyla způsobena na základě zavinění Zhotovitele. V případě vzniku újmy Objednatele na základě zavinění Zhotovitele, odpovídá Zhotovitel za jakoukoliv újmu pouze do výše ceny Díla bez DPH. Nárok Objednatele na náhradu nemajetkové újmy je zcela vyloučen.

15. VYŠŠÍ MOC

Vnější události, kterým nebylo možné zabránit ani je předvídat, například válka, stávka, výluka, výbuch, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Zhotovitele nebo jeho dodavatelů, změna celních předpisů, povstání, přírodní katastrofy, narušení provozu a dopravy, jakož i zásah státní moci zprošťují dotyčného smluvního partnera v rámci svého rozsahu a během svého trvání plnění jeho povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek. V takovém případě se Zhotovitel a Objednatel budou neprodleně vzájemně informovat, v jakém rozsahu je možné výpadek výkonů dohnat a lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci.

16. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vyloučení použití ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Objednatel na stránce www.graspo.com

18. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

18.1. Oznámení týkající se vztahů Objednatele a Zhotovitele musí být doručena jedním z následujících způsobů:

18.1.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu,

18.1.2. prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adresy vyplývající ze vzájemné komunikace mezi smluvními stranami. 

18.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Veškeré spory mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo Potvrzení objednávky uzavřené dle těchto obchodních podmínek budou nejdříve řešeny smírnou cestou.

19.2. Smlouvy či Potvrzení objednávky uzavřené dle těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy či Potvrzení objednávky odkazující na tyto obchodní podmínky se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Věcné spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek, jednotlivých Smluv a Potvrzení objednávek nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž se Zhotovitel a Objednatel dohodli na výlučné místní příslušnosti Okresního soudu ve Zlíně, jako soudu prvního stupně.

19.4. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele v celém rozsahu s těmito obchodními podmínkami. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno také na internetových stránkách Zhotovitele www.graspo.com. Uzavřením Smluvního vztahu se Zhotovitelem Objednatel potvrzuje, že se seznámil v celém rozsahu s těmito obchodními podmínkami, a vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi Objednatelem a Zhotovitelem řídil podmínkami Smlouvy či Potvrzení objednávky a těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

19.5. Smluvní strany se zavazují, že v rámci svého obchodního styku budou zachovávat mlčenlivost. Porušením mlčenlivosti není uplatnění oprávněného nároku jednou ze smluvních stran soudní cestou.

19.6. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem, který je v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci.

19.7. Pokud vztah založen. Smlouvou nebo Potvrzením objednávky uzavřen. dle těchto obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

19.8. V rámci obchodního vztahu se zahraniční firmou je rozhodující znění těchto obchodních podmínek v českém jazyce.

19.9. V případě prodlení Objednatele s platbou, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady spojené s vymáháním dlužné částky, a to i náklady vynaložené na činnost třetích osob, např. inkasních agentur nebo advokátních kanceláří.

19.10. Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek. Změnou těchto obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek Zhotovitele je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Zhotovitele.

19.11. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy nebo Potvrzení objednávky musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva nebo Potvrzení objednávky.

19.12. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

19.13. Kontaktní údaje Zhotovitele: adresa pro doručování: Graspo CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín, adresa elektronické pošty: sales@graspo.com, telefon: 577 606 112.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne: 01.06.2018