Etický kodex

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI GRASPO CZ, a.s.
Smyslem tohoto dokumentu je popis standardů a norem chování pracovníků společnosti Graspo CZ, a.s. Všichni naši spolupracovníci jsou povinni se tímto souborem, který apeluje na etické, pravdivé a čestné chování, řídit. Účelem je předcházení konfliktům, ale i případnému protiprávnímu jednání.
Etický kodex zvyšuje úroveň chování našich kolegů, vytváří dobré pracovní prostředí, podmínky a prostor pro kvalitní mezilidské vztahy.
Očekáváme, že všichni pracovníci i obchodní partneři se budou chovat ve shodě s všeobecnými principy tohoto kodexu.

HODNOTOVÉ PILÍŘE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

RESPEKT
Naši pracovníci i obchodní partneři mohou bez obav vyjádřit svůj názor. Žijeme ve vzájemném respektu a ctíme různorodost potřeb našich kolegů i obchodních partnerů. Na základě respektu k těmto potřebám budujeme vzájemnou důvěru jako další z pilířů úspěšné spolupráce.

DŮVĚRA
Našim spolupracovníkům i partnerům primárně důvěřujeme. Všechny informace nám sdělené bereme jako osobní či obchodní tajemství a s tímto tajemstvím se bez předchozího souhlasu dále nesvěřujeme. Tutéž důvěru očekáváme i v opačném směru, tedy směrem k nám.

OCHOTA A TÝMOVOST
Naše spolupracovníky vnímáme jako hlavní devízu úspěchu společnosti a vždy jim rádi a ochotně pomůžeme. Naši kolegové si vzájemně pomáhají a chápou, že jsou součástí celku a vliv na jeho úspěch má každá jednotlivá část.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Cítíme se být společensky odpovědní za okolí a prostředí, ve kterém žijeme, a proto máme zavedeny standardy a směrnice o třídění odpadů, postoj k životnímu prostředí a podporujeme i charitativní akce.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Vyvíjíme stále větší efektivitu, dbáme na kvalitu a respektujeme přání zákazníka u všech poskytovaných produktů.

ETICKÉ DESATERO

 1. Každý pracovník je povinen řídit se zákony platnými a účinnými na území
  České republiky, ať již vycházejí z norem českých či z norem Evropské unie.
 2. Všichni pracovníci se musí chovat odpovědně, a to v zájmu ochrany zdraví
  svého, svých kolegů a majetku společnosti a svým zodpovědným jednáním
  tak předcházet jakémukoliv nebezpečí.
 3. Nepodporujeme ani netolerujeme korupci, porušování pravidel hospodářské
  soutěže, jakoukoliv diskriminaci nebo podvodné a protiprávní jednání.
 4. Předcházíme střetu zájmů a prolínání soukromých a pracovních aktivit.
 5. Sdílíme s kolegy a obchodními partnery pravdivé a úplné informace.
 6. Všem našim zákazníkům poskytujeme vždy kvalifikovanou a profesionální
  péči v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím.
 7. Jsme apolitický a nestranný subjekt a nepodporujeme žádnou politickou
  stranu, iniciativu či víru s převážně politickým cílem.
 8. Zasazujeme se o spravedlivé, nestranné a férové jednání vůči všem našim
  spolupracovníkům.
 9. V plném rozsahu spolupracujeme se státními orgány a institucemi veřejné
  správy.
 10. Chování v souladu s etickými normami a hodnotami vyžadujeme od všech
  našich spolupracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení.