testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Podporujeme a pomáháme


Svět kolem nás nám není lhostejný, a proto každý rok podporujeme spoustu regionálních i celostátních organizací. Zaměřujeme se zejména na pomoc dětem, osobám tělesně či duševně postiženým, osobám v nouzi, podporujeme vzdělání, sport a rozvoj kultury. 
Následujícím organizacím jsme věnovali naše diáře, notesy, kalendáře, bloky, notýsky pro školáky, dětské pozvánky, pexesa, mapy, rozvrhy hodin, karty, nebo jsme jim vytiskli informační letáčky či plakáty.


Pomáháme onkologii - Projekt na podporu pacientů Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, jehož ambasadorem je známý herec Oldřich Navrátil. Naše pomoc je realizována prodejem zápisníků s logem projektu, přičemž část ceny z prodeje putuje na konto zlínského Onkologického centra. Získané prostředky jsou využity na nákup přístrojového vybavení, které lékařům umožní zvýšit kvalitu péče o onkologicky nemocné pacienty.

Podpořit tento projekt můžete i vy! Naše zápisníky i další produkty můžete zakoupit na webu http://pomahejteonkologii.cz/notesy/ nebo v prodejně Print Copy na Vodní ulici 2985 ve Zlíně.

NEOCUP - charitativní projekt, který je zaměřen na pomoc předčasně narozeným dětem, které jsou nuceny první dny svého života trávit na oddělení jednotky intenzivní péče. Cílem projektu je získání finančních prostředků na zajištění nezbytné péče a vybavení pro předčasně narozené děti, aby s nimi jejich rodiče mohli být v kontaktu od prvních chvil.

Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje - unikátní projekt, který organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Cílem projektu je ocenit ty, kteří se nebojí pomoci druhým mnohdy i za cenu ohrožení vlastního života. Mezi oceněnými jsou nejen profesionálové (policisté, záchranáři či hasiči), ale i děti a dospělí, kteří nemají ochranu zdraví a majetku spoluobčanů v popisu práce.

Bílá pastelka - dobročinná sbírka, jejíž výtěžek je věnován na podporu speciálních služeb pro osoby se zrakovým postižením. Bílá pastelka pomáhá již 19 let.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - posláním azylového domu je poskytovat poradenství, pomoc a podporu lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Educo - středisko rané péče - zaměřuje se na podporu a poskytování odborné pomoci rodinám s dětmi, které mají zdravotní postižení nebo obtíže při vývoji. Středisko každoročně pořádá ve Zlíně benefiční akci s názvem Pohádkový les, jejíž výtěžek umožní středisku zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

  

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - nezisková organizace, jejiž aktivity se zaměřují na oblast humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovnou. Činnost Českého červeného kříže je založena na dobrovolné práci jeho členů a dobrovolníků na místní a oblastní úrovni, kteří zajišťují pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel, organizují akce pro seniory, děti, nemocné a tělesně postižené občany, provozují ošacovací střediska apod.

Klub moderní gymnastiky - zlínský Klub moderní gymnastiky mohou navštěvovat děvčata ve věku od 4 do 18 let. Hlavní náplní moderní gymnastiky je cvičení při hudbě se švihadlem, obručí, míčem, stuhou a kužely. V současné době má klub 80 registrovaných členek, kterým se věnuje 6 dobrovolných trenérek.

Zkřížené meče - festival, který pořádá známá skupina historického šermu REVERTAR. Letos pod hradem v Malenovicích proběhl již patnáctý ročník této akce. Zkřížené meče jsou jednou z největších přehlídek skupin historického šermu a tance v České republice.

Český zahrádkářský svaz Otrokovice - Radovánky - konkrétně podporujeme Den dětí organizovaný tímto svazem. Pro návštěvníky akce je každoročně připraven bohatý program a zejména děti potěší zábavná cesta po pohádkách.

Swim Masters Zlín - sportovní klub, jehož členy jsou většinou bývalí závodní plavci, kteří ale i přes svůj vyšší věk mají stále vysokou výkonnost, aktivně se udržují v kondici a účastní se nejrůznějších domácích i zahraničních závodů v kategorii Masters. 

Skrz prsty - netradiční jednodenní festival, který pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tento festival je zajímavý zejména tím, že se jeho organizátoři nebojí rozpoutat diskuzi o tabuizovaných tématech ve společnosti. Program festivalu každoročně obsahuje celou řadu workshopů, přednášek s experty a jeho součástí je i projekce dokumentu souvisejícího s tématem.

Naděje - nezisková organizace, která působí na celém území České republiky a zaměřuje se na pomoc v pěti oblastech: pro lidi bez domova, lidi ve stáří, lidi s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež. Zlínská pobočka Naděje se mimo jiné dlouhodobě věnuje sportu zdravotně postižených. Velké úspěchy slaví zejména v oblasti plavání, kterému se věnuje nejen po stránce sportovní, ale i organizační, jelikož pořádá Mistrovství Moravy v plavání pro sportovce s mentálním handicapem. Naše tiskárna spojila síly se zlínskou Nadějí právě v rámci této akce.

            

Asociace neziskových organizací Zlínského kraje nezisková organizace, která se podílí na rozvoji občanské společnosti v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí, cestovního ruch, sportu aj.                               

Slunečnice - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže. Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením.


            

Galerijní a muzejní noc - galerie se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy a vzdělávací programy.

Prosaz - posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Organizace je zapojuje do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Základním posláním je pomoc potřebným lidem – tím se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.

Dětské sportovní centrum Koťata a Kocouři Zlín - sportovní centrum pracuje podle nejnovějších metod z oblasti pohybu, a proto do své taneční a sportovní výuky zařadily další metody, které vedou ke zlepšení motivace dětí k pohybu.

Bambiriáda - Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 

Střední průmyslová škola polytechnická

 

Osobnost Zlínského kraje - vyhlášení výsledků ankety osobnosti roku Zlínského kraje.

      


Mateřská škola Stonožka

Základní škola Mikoláše Alše Zlín

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Základní škola Mládežnícka Púchov